Projekty školy

 Naše škola je zapojena do projektu Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Obsah projektu:

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Kariérový poradce SŠ

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

 Naše škola je zapojena do projektu IKAP OK II.

Projekt byl zahájen v říjnu roku 2021. Cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Naše škola je v rámci projektu zapojena do klíčové aktivity K03, což je podpora POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivita navazuje na projekt IKAP 1 a je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory, spolupracující SŠ a ZŠ v jednotlivých regionech.

V rámci projektu IKAP OK II, jsme získali pro naše studenty a vyučující studijního oboru Elektrotechnika 26-41-M/01, 8 kusů nových počítačových sestav, které jim byly předány 6. června 2022. 

Počítačové sestavy budou využity především při výuce na učebně MIT. Počítačové sestavy jsou složeny z počítačů HP ProDesk 600MT G6, i5-10500, RAM 16GB, SSD 512GB, DVD,VGA T1000 a monitorů HP ProDisplay P24h G4.

 Naše škola je zapojena do projektu IKAP OK II.

 Projekt byl zahájen v říjnu roku 2021. Cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Naše škola je v rámci projektu zapojena do klíčové aktivity K03, což je podpora POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivita navazuje na projekt IKAP 1 a je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory, spolupracující SŠ a ZŠ v jednotlivých regionech.

V rámci projektu IKAP OK II, jsme získali pro naši spolupracující školu, Reálné gymnázium a základní školu Otto Wichterleho v Prostějově, sestavu pěti robotických stavebnic, které jsme jim slavnostně předali 4. 5. 2022.

Stavebnice robotiky je určena pro žáky ZŠ. Má  řídící jednotku s výkonným procesorem ARM9, USB zdířkou pro připojení k WiFi a internetu, mikro-čtečka SD karet a 4 zdířkami motoru min 2 interaktivní servo motory, dálkové ovládání, senzor barev, dotykový senzor, infračervený senzor, intuitivní software (pro PC a Mac) s rozhraním programování založeném na ikonkách a jejich přetahování, dálkové ovládání anebo aplikace zdarma do chytrého zařízení. Polytechnická stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení, manuální zručnost a průnik do světa robotiky v rámci 4.0. Napříč předměty podporuje názorné doplnění frontální výuky, prohlubuje možnosti a výhody skupinové výuky a navyšuje motivaci a individuální diferencovaný přístupu k jednotlivcům i skupinám žáků či studentů v rámci výuky i během testování a evaluace.

Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
Projekt je spolufinancován ESF částkou 1 083 268,89 Kč.

Projekt implementace Krajského akčního plánu

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu s názvem

„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Termín realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.
 
Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.
 
Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu (KAP č. 1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, které budou realizovat činnosti v několika oblastech.
 
Více informací naleznete přímo na stránkách IKAP.

Podpora SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov

Cílem výzvy je podpořit střední školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt „Dějiny v pohodě“

Projekt CZ.1.07/1.1.00/26.0058 Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Zkvalitnění kompetencí pedagogů

Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Operační program – Vzdělání pro konkurenceschopnost

V rámci projektu č. CZ.1.07/1.5.00/34.0079 byly na naší škole vytvořeny digitální učební materiály (DUM). Autory jsou Ing. Petr KubíčekIng. Josef Melka a Mgr. Radek Vrána

Seznam dokumentů vytvořených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Zlepšení podmínek výuky prostřednictvím ICT“ 5 , reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0079.
Tyto materiály jsou dostupné na vyžádání přes email ředitele školy.

Dne 7. 9. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení v rámci výzvy 1.5 Peníze středním školám. Ukončení podávání nabídek dne 17. 9. 2012 do 12-ti hodin. Veškeré dotazy a další podrobnosti na emailové adrese t.bazenov@scholaservis.cz

Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání

Dnem 1. 9. 2010 jsme zahájili realizaci projektu „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“, zkráceně Profesmodul, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006.
Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR uzavřel Olomoucký kraj jako poskytovatel finanční podpory a Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 jako její příjemce. Celková délka projektu je 20 měsíců s termínem ukončení 1. 5. 2012.
Projekt „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“ má cíl vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipované vzdělávací programy pro oblast rozvíjejícího se „dalšího vzdělávání“.

Přeměna středních škol v centra celoživotního učení

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací získáte na http://www.nuov.cz/univ.

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé.

Vzdělávací programy nabízené naší školou:

Využití výpočetní techniky ve stavebnictví – program dalšího vzdělávání byl pilotován ve 2. pololetí šk. r. 2010/2011. Pilotáže se zůčastnilo 10 uchazečů, jejichž zájem se soustředil především na výuku programu ArchiCAD.

Využití CAD/CAM systémů ve strojírenské výrobě – program dalšího vzdělávání je zpracován a připraven k nabídce veřejnosti.

Obráběč kovů – program dalšího vzdělávání je zpracován a připraven k nabídce veřejnosti.

Projekt „Regenerative Energien“
v rámci programu Comenius

Naše škola se zapojila do mezinárodní spolupráce se zahraničními školami z Německa, Maďarska a Holandska zpracováním vzdělávacího projektu Comenius. Tento multilaterální projekt je dvouletý a grantové období probíhá v období 1.8.2008 – 31.7.2010.

Projekt je zaměřen na tematiku týkající se využívání sluneční energie – fotovoltaiku. Vybraní studenti a učitelé se zúčastnili zahraničního pobytu v Německu v termínu 20. až 23. dubna 2009 na německé škole v Bersenbrücku, kde se setkali i s ostatními partnery. Představili tam svoji prezentaci, seznámili se se školou a fotovoltaickým zařízením, který je zde již instalováno. Další setkání proběhlo 9. až 13. listopadu 2009 v Budapešti a poslední v dubnu 2010 v Prostějově.

V pátek 25. června 2010 proběhla v H-klubu závěrečná konference projektu Regenerative Energien. Studenti zapojení do projektu na ní seznámili své spolužáky i pedagogické pracovníky s dosaženými výsledky a přínosem projektu pro naši školu.

V týdnu 26. až 29. dubna 2010 navštívili naši školu kolegové z Bersenbrücku a Budapešti.

Společně jsme navštívili vesnici Hostětín známou realizací několika ekologických a energeticky úsporných projektů.

Dne 5. února 2010 proběhla přednáška a následná beseda RNDr. Antonína Fejfara, CSc. na téma fotovoltaické přeměny slunečního záření na elektrickou energii.

Na podzim 2009 jsme se sešli v Budapešti u našich maďarských partnerů.

Místem předchozího setkání byl Bersenbrück
Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück
Ravensbergstraße 15
Bersenbrück
Deutschland
 
http://www.bbs-bersenbrueck.de

Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji

Cílem projektu je obnova a modernizace vzdělávání v tříletých učebních oborech zedník a strojní mechanik se zaměřením na zámečník v devíti středních školách Olomouckého kraje. Aplikací inovativních přístupů k výuce za pomoci nových vyučovacích metod a forem bude podpořena atraktivita těchto učebních oborů a řešení problému malého zájmu žáků základních škol o vzdělávání v technických učebních oborech.

Workshop projektu OMTO

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 proběhl workshop pro žáky Základní školy Palackého ul. Prostějov. Setkání probíhalo nejdříve v učebně na odloučeném pracovišti SOŠp a SOUs, kde byli přítomni pedagogičtí pracovníci školy, vedoucí odboru školství Městského úřadu Prostějov Paedr. František Říha, ředitelka ZŠ Mgr. Přikrylová a výchovná poradkyně Mgr. Hejná, zástupce ředitele SOŠp a SOUs Mgr. Petr. Buřt a vedoucí učitel Mgr. Zdeněk Petržela.

Po krátkém úvodním představení projektu se žáci doprovázeni výchovnou poradkyní odebrali do odborných dílen, kde na ně čekali učitelé odborného výcviku. Na programu byla prohlídka prostorů dílen a po seznámení se zásadami bezpečnosti při práci měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet zhotovení jednoduchého svícnu s uplatněním procesů pilování, stříhání, řezání a vrtání. Zhotovené díly byly zkompletovány a žáci si je odnesli domů.

Projektová přípava na naší škole

V letošním školním roce byla již třetím rokem zahájena výuka nepovinného předmětu Projektové řízení. Žáci 3. ročníku oboru elektrotechniky postupně získávají zejména znalosti z oblastí:

 • regionální politiky EU
 • návrhu projektu
 • udržitelnosti projektu
 • finanční analýzy projektu
 • administrace projektu

V 1. pololetí probíhá teoretická výuka spojená s praktickými příklady, ve 2. pololetí jsou žáci rozděleni do skupin a pracují na svých projektech.
Mezi dosavadní projekty žáků lze uvést např. Rekonstrukce školních laboratoří elektrotechnniky na SOŠp a SOUs v Prostějově nebo Dětské hřiště v Suchdole u Prostějova.
 
V Prostějově 12. 11. 2009

Zahraniční spolupráce

Naše škola se zapojila do mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Dokladem toho jsou kontakty se švédským gymnasiem z Kungsbacky (Elof Lindälvs Gymnasium Kungsbacka) a stáže studentů a pedagogů v rámci projektu mobilit programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu je výměna zkušeností, obohacení poznatků o nové technologie především v oblastech výpočetní techniky, strojírenství a elektrotechniky s možností uplatnit získané poznatky v praxi a posílení jazykové komunikace v angličtině.

Našimi dalšími partnery jsou kolegové z WBZ Eberswalde ze SRN. Toto vzdělávací centrum mimo jiné provádí výuku v oborech elektro a strojírenství. Počátečním impulsem pro navázání spolupráce byl Německo-český seminář v květnu 2005 v Karlových Varech. Po prvních písemných kontaktech se uskutečnilo osobní setkání se zástupci vzdělávacího zařízení VHS pro Braniborsko a Berlín.

Související články a fotografie:

Mezinárodní spolupráce naší školy s německými kolegy

Ve dnech 21. až 23. nora 2006 se uskutečnila na naší škole návštěva pedagogů WBZ Eberswalde ze SRN. Zmíněné město se nachází 50 km severovýchodně od Berlína. Vzdělávací centrum mimo jiné provádí výuku v oborech elektro a strojírenství. Počátečním impulsem pro navázání spolupráce byl Německo-český seminář v květnu 2005 v Karlových Varech. Po prvních písemných kontaktech se uskutečnilo osobní setkání se zástupci vzdělávacího zařízení VHS pro Braniborsko a Berlín s ředitelem Uwe Schneiderem, jeho asistentkou Claudií Heilmann a zástupcem pro praktickou výuku Martinem Klavem.

Cílem první orientační návštěvy bylo vzájemné poznání i projednání možností konkrétní spolupráce v oblastech výměnných stáží pedagogů i studentů oborů elektrotechnika a strojírenství, získání nových znalostí z oblasti výpočetní techniky, programování i CNC obrábění, i jejich uplatnění ve výuce a praxi. Rovněž jde o získávání nových jazykových znalostí a posílení komunikace v němčině.

Celou akci organizačně zajišťovala komise pro mezinárodní spolupráci, jejímž vedením pro německy mluvící země byl pověřen zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petr Buřt. Všestrannou péči a pozornost návštěvě věnovali především Ing. Petr Čížek – ředitel naší školy, Mgr. Iva Žitná – zástupkyně pro teoretické vyučování.

Vzácní hosté si prohlédli učebny odborných předmětů, byli přítomni výuce v učebnách mikroprocesorové techniky, CAD-CAM systémů a CNC obrábění, laboratořích elektrotechniky, multimediální učebně, v praktickém vyučování ve strojírenských dílnách. Komise pro německé pedagogy připravila i zajímavý doprovodný program. Hosté si prohlédli prostějovskou radnici i Národní dům, při procházce historickým centrem byli seznámeni s význačnými památkami i událostmi našeho města a regionu.

Akce byla hodnocena naší i německou stranou kladně, přispěje k významným kontaktům, od kterých se bude odvíjet další spolupráce spočívající ve vzájemné výměně zkušeností v odborné i pedagogické oblasti. Neobyčejně přínosná pak bude pro studenty německého jazyka, povede k rozvoji všeobecné komunikace i odborné terminologie.

Švédští studenti navštívili podruhé naši školu

V sobotu 8. ledna 2005 přijeli do Prostějova další studenti ze Švédska. Cílem jejich návštěvy bylo seznámení s naší školou, systémem výuky jak teoretických tak i praktických předmětů. Dále navštívili několik firem, se kterými škola spolupracuje, kde projevili zájmem o systémem praxí našich studentů.

Další část jejich pobytu byla zaměřena na prohlídku města Prostějova a jeho pamětihodností. Švédské studenty zaujala a překvapila naše architektura zejména s ohledem na výšku budov – pro jejich kraj jsou typické nízké, maximálně jednopatrové, dřevěnené stavby.

Naši pedagogové a studenti navštívili kolegy na Elof Lindälvs Gymnasium Kungsbacka

V listopadu 2004 pokračuje spolupráce se švédskými kolegy stáží učitelů a studentů SPŠ a SOU na švédské škole. Zatímco čtyři kantoři pobyli v Kungsbacce jeden týden, studenti tam strávili téměř měsíc. Po jejich návratu proběhnou ve škole besedy jednak pro kantory, ale hlavně pro studenty, kteří se chtějí seznámit se švédskými zvyky, způsobem života, a samozřejmě i školským systémem. Níže si můžete prohlédnout první sérii fotografií.

Na SPŠ a SOU v Prostějově pobývali švédští pedagogové a studenti

SPŠ a SOU v Prostějově se významně zapojila do mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Dokladem toho je schválený projekt mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci. Jeho součástí jsou výměnné stáže učitelů a studentů SPŠ a SOU a švédského gymnasia z Kungsbacky (Elof Lindälvs Gymnasium Kungsbacka). Cílem projektu je výměna zkušeností, obohacení poznatků o nové technologie především v oblasti výpočetní techniky a programování s možností uplatnit získané poznatky v praxi a posílení jazykové komunikace v angličtině.

První část projektu proběhla ve dnech 18. dubna – 5. května , kdy SPŠ a SOU navštívili švédští studenti oboru elektrotechnika a mechatronika v doprovodu učitelů odborných předmětů. Pobyt pedagogů byl krátkodobý, třídenní. Hlavní důraz byl kladen na třítýdenní stáž studentů. O tom, že realizace akce nebyla snadná, svědčí téměř dvouletá přípravná fáze, jejíž součástí bylo navazování kontaktů, schůzky a konzultace, sbírání podkladů, sestavování programu, vyplňování různých formulářů apod. Celou akci měla na starosti komise pro mezinárodní spolupráci vedená její předsedkyní Mgr. Alicí Klímovou. Všestrannou pomoc při zajištění úkolů poskytovalo vedení školy – Ing. Petr Čížek, ředitel SPŠ a SOU a Mgr. Petr Buřt, zástupce ředitele školy pro praktické vyučování.

Švédští studenti si během stáže prohlédli zařízení školy, poznali výuku odborných předmětů v učebnách mikroprocesorové techniky, CAD/CAM systémů a CNC obrábění. Některé praktické činnosti si mohli vyzkoušet v kovárně, laboratoři elektrotechniky a strojírenských dílnách. Zúčastnili se také odborných exkurzí, např. na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně, vodní elektrárně Dlouhé Stráně a výrobně plastových prefabrikátů v Olšanech. Jako stážisté krátce praktikovali v prostějovských firmách APO a AMF REECE. Ve volném čase pro ně komise pro mezinárodní spolupráci společně se studenty 3. ročníků připravila bohatý program sestavený z různých kulturních, sportovních akcí a výletů. Seznámili se s historií a současností Prostějova, podnikli výlet na Plumlovskou přehradu, do Čech pod Kosířem, navštívili také zámek v Kroměříži. V závěru pobytu dostali drobné upomínkové předměty a cerfikáty o absolvování stáže. V listopadu projekt pokračoval stáží učitelů a studentů SPŠ a SOU na švédském gymnáziu.

Akce byla hodnocena naší i švédskou stranou kladně. Přinesla výměnu praktických zkušeností v odborné a pedagogické oblasti, neobyčejně cenným přínosem je zdokonalení v anglickém jazyce, především v oblasti všeobecné komunikace a odborné terminologie.

SIPVZ a IT vybavenost školy

Ve školním roce 2006/2007 získala naše škola v rámci SIPVZ a z dalších zdrojů prostředky na následující vybavenost:

 • kompletní renovace počítačové učebny VYT1 – 13 sestav
  (Celeron D, 512MB RAM, DVD mechanika, 17″ LCD)
 • dataprojektor
 • rozšíření školní LAN
 • nové počítače v kabinetech
 • 8 nových laserových tiskáren
 • vizualizér na přednáškovém sále
 • průběžná modernizace výpočetní techniky na učebně CAD/CAM
 • dotace nákladů na rychlé internetové připojení
 • prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků